AFON

 

Mae digon o wyliau bwyd yng ngorllewin Cymru, ond dim ond yn Aberteifi mae’r Afon Teifi!

 

Yn yr hen ddyddiau, roedd Aberteifi’n borthladd masnachu llewyrchus ac yn un o’r rhai prysuraf yn y wlad. Mae’r Ŵyl Afon a Bwyd yn dathlu lle’r afon yn ein hanes lleol ac rydym eisiau eich helpu chi i’w fwynhau hefyd, mewn llwyth o wahanol ffyrdd...

TEITHIAU AM DDIM MEWN CANŴ ENFAWR
Adventure Beyond
Trwy’r dydd

Rydym wedi uno gyda’r arbenigwyr anturiaethau dŵr i fyny’r afon i gynnig teithiau am ddim i chi ar eu canŵ sy’n eistedd 10 person! Bydd y canŵ enfawr yn gadael y bont gychod (Cwrt Bwyd) bob awr i deithio afon Teifi, a gall pawb sy’n cofrestru gael hanner awr o hwyl ar y dŵr, a hynny’n rhad ac am ddim. Bydd y lleoedd yn cael eu clustnodi ar sail y cyntaf i’r felin o Fan Gwybodaeth yr Ŵyl.

 

 

YR RNLI

10.30am - 12.30pm

Bydd ein gwylwyr y glannau gwerthfawr, sef y Royal National Lifeboat Institution, yn gwneud ymddangosiad rhywbryd yn ystod bore’r ŵyl. Ar yr amod na chânt eu galw allan i’r môr, mae’n bosibl y bydd modd iddynt ddangos sut maen nhw’n achub bywydau – mae hyn wedi bod yn ffefryn yn yr ŵyl ers sawl blwyddyn. Os hoffech gefnogi eu gwaith pwysig, galwch draw i’r stondin yn rhan isaf y Cwrt Bwyd.

 

 

RAS SGIFFIAU

Clwb Rhwyfo Llandudoch

11am

Bydd y criw o Landoch yn mynd at y dŵr unwaith eto, gan roi ras wefreiddiol i ni yng nghanol y bore. Bydd gwobr ariannol i’r tîm buddugol er mwyn cadw’r ysbryd cystadleuol yn uchel.

 

 

SESIWN DANGOS SUP

Andy Campbell, Leanne ‘Surfing Bird’ a Libby Chivers

11.30am

 

Bydd triawd proffesiynol o badlfyrddwyr ar eu sefyll yn dod i’r ŵyl eleni, gan gynrychioli’r doniau gorau ar draws Bae Ceredigion. Gwyliwch nhw’n dangos eu sgiliau i chi yn y bore, pob un yn cymryd eu tro i roi’r gorchmynion ac yn dymchwel y lleill i mewn i’r afon!

 

Agorodd Andy yr SUP Shack yng Ngheinewydd yn gynharach eleni ac mae’n un o arweinwyr blaenllaw FatStick.

 

Mae Leanne yn gweithio ar draws gorllewin Cymru, gan gyfuno grym ioga gyda phadlfyrddio.

 

Libby yw cydsylfaenydd Board Games yn Sir Benfro ac mae hi’n fwrlwm o frwdfrydedd am bob math o weithgareddau awyr agored.

 

 

DANGOS CWRYGLAU
Cymdeithas Rhwydwyr Cwrwgl Teifi
2pm

Mae cwryglau’n arbennig i’r rhan hon o Gymru, a bydd y sesiwn arddangos ar y dŵr hon yn rhoi gwybod mwy i chi ynghylch sut maen cwryglau’n cael eu gwneud, o beth maen nhw’n cael eu gwneud, sut i’w padlo, ac yn dangos technegau pysgota o gwrwgl. Peidiwch â’i golli.

 

 

SESIYNAU BLASU AR SUP
Andy, Leanne a Libby
2.30pm ymlaen

Ar ôl i’r llanw dawelu, gallwch gael sesiwn flasu hanner awr o hyd ar SUP gyda’r bobl broffesiynol am £5 y pen yn unig. Dewch â thywel a dillad/esgidiau nad oes ots gennych gwympo i mewn i’r afon ynddynt. Os gallwch nofio 50m ynddynt yn wlyb, yna mi fyddwch chi’n barod amdani!

Sylwch, os byddwch chi wedi yfed alcohol, ni fyddwch yn cael mynd i’r dŵr. Diogelwch piau hi wrth gael hwyl yn y dŵr.

 

 

SESIYNAU BLASU AR GEUFAD A CHANŴ
Adventure Beyond
Trwy’r dydd

Dydyn ni ddim eisiau i chi wylio pobl yn cael hwyl ar yr afon – rydyn ni eisiau i chi fynd allan yno eich hunain hefyd.

Am £5 y pen, gallwch ymuno ag Adventure Beyond am ryw hanner awr o amser chwarae ar y dŵr. Bydd canŵod a cheufadau ar gael i chi gael y gwynt yn eich gwallt a mwynhau sŵn, arogleuon a golygfeydd bywyd ar yr afon.

Cofrestrwch am y sesiynau ym Man Gwybodaeth yr Ŵyl. Gwisgwch ddillad normal a dewch â dillad gwrth-ddŵr gyda chi os bydd hi’n debygol o lawio.