CEGIN Y CARDI

  

Mae arweinwyr y diwydiant bwyd lleol yn canolbwyntio ar fwyta cynaliadwy a thymhorol, maeth a blas eleni.

Cafodd ‘Cegin y Cardi’ sef Cegin yr Ŵyl, ei hysbrydoli gan y symudiad Bwyd Araf, sy’n dathlu’r pleserau y mae bwyd yn esgor arnynt, yn ogystal â’i berthynas â’r gymuned a’r amgylchedd. Ymunwch â ni wrth inni archwilio effaith fwy y ffordd yr ydych chi’n gweld, yn blasu ac yn meddwl am eich bwyd.

 

10.15 - 11am

AMRWD A FEGAN
Margaret Crook (Recipe for Health UK) a Jayne Holland (Veganishmum)

Oes gennych chwilfrydedd am fwyd amrwd a fegan ond ddim yn siŵr sut i fynd o’i gwmpas? Mae’r therapydd maeth a’r connoisseur bwyd amrwd, Margaret Crook yn ymuno gydag Enillydd ‘Stryd Bwyd Gorau’ Gwobrau Bwyd Cymru 2019, sef Jayne Holland. Mae gan y ddwy gogyddes wahanol brofiadau o sut mae bwyd yn effeithio ar eich lles, a byddant yn trafod hyn ynghyd â rhoi arddangosfa i ni o sut i wneud llenwadau bara amrwd a fegan poeth ar gyfer bara fflat.

11.15 - 11.45am

PYSGOD ARAF
Gareth Johns (Gwesty Wynnstay, Machynlleth)

Bydd Gareth yn dangos beth allwch chi ei wneud gyda physgod a bwyd môr llai adnabyddus, gan ddangos gwahanol ddalfeydd i chi a gwahanol dechnegau mewn dwy set ‘Pysgod Araf’ ar hyd y diwrnod. Mwy na thebyg fe’i gwelwch yn rhuthro o gwmpas rhwng stondinau’n dewis cynnyrch â llaw gan y masnachwyr sy’n bresennol yn yr ŵyl, gan fod Gareth o ddifrif ynghylch cefnogi cynhyrchwyr lleol. 

12 - 1.15pm

YSGOL SWISHI

Rhiannon (Swshi)

Gall eu Hysgol Swshi ryngweithiol hyfforddi 15 unigolyn i wneud dewis o roliau maki, futomaki ac uzomaki. Dewch i gael gwers gyflym ar hanes swshi a gwylio Rhiannon yn dangos ambell i ddawn sleisio’n fân. A’r rhan orau yw y cewch fwyta’r bwyd a wnewch!

Mae Swshi’n defnyddio cynhwysion ffres gan gyflenwyr lleol.

Diolch i gyllid Cronfa’r Ŵyl Bwyd Môr, pris am le ar gyfer y gweithdy hwn yw £5 y pen yn unig. Mae gennym le i 15 o bobl, a byddwn yn cofrestru ar sail y ‘cyntaf i’r felin’ ar y diwrnod, ym Man Gwybodaeth yr Ŵyl.

1.30 - 2.15pm

GWNEUD EICH SAUERKRAUT EICH HUN
Lauren (Parc-y-Dderwen)

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae gwneud eich sauerkraut eich hun?
‘Beth yw fy nghymarebau halen?’
‘Sut mae sterileiddio potiau gwydr?’
‘Sauer beth?’

Os nad yw hynny’n gwneud unrhyw synnwyr o gwbl i chi, gadewch i ni ddweud wrthych am ryfeddodau probiotig sauerkraut.  

Mae defnydd a chamddefnydd gwrthfiotigau, ynghyd â dietau trwm o fwydydd wedi’u prosesu wedi newid yn radical yr ecoleg microbaidd yn ein perfedd. Trwy ddechrau deall pwysigrwydd fflora perfedd iach a rôl bacteria (da) mewn diet, iechyd a lles, mae bwydydd eplesedig yn ceisio adfer y cydbwysedd yn y frwydr yn erbyn bacteria a dychwelyd rhywfaint o naturioldeb (cyfeillgar) yn ein boliau.

Diolch i gyllid Bwyd a Diod Cymru, pris am le ar gyfer y gweithdy hwn yw £5 y pen yn unig. Mae gennym le i 15 o bobl, a byddwn yn cofrestru ar sail y ‘cyntaf i’r felin’ ar y diwrnod, ym Man Gwybodaeth yr Ŵyl.

12.10 - 12.30pm 

PANEL BWYD ARAF
Daf Wyn Rees, Gareth Johns a Jack Wild

Bydd ein cyflwynydd, Daf Wyn Rees, yn cynnal panel trafod byr gyda dau arbenigwr lleol ar y symudiad Bwyd ArafGareth Johns (Slow Food Cymru) a Jack Wild (Popty Bara Menyn).

Fel Llysgennad Bwyd Araf dros Gymru, mae Gareth yn hyrwyddo’r defnydd o gynhwysion lleol ac egwyddorion syml “Bwyd Da, Glân a Theg i bawb”. Mae Gareth, sy’n brif gogydd yng Ngwesty’r Wynnstay, Machynlleth yn hyrwyddo bwyd cynaliadwy ac yn annog cogyddion eraill i ddefnyddio cynhwysion o’r ‘Arch Blas’ yn eu bwydlenni, megis Defaid Mynydd Torddu a Thorwen Cymru, Moch Pedigri Cymreig, Cocos Penclawdd a Phlwms Dinbych.

Sefydlodd Jack Smylie Wild Bopty Bara Menyn – ‘gan ddylanwadu ar bobi yng Nghymru’ - oherwydd bod ganddo gariad at fanteision twymo’n araf a chynnyrch moesegol. Mae gwrthwynebu’r galw sy’n cyson dyfu ac yn hytrach dewis cynhyrchu nifer gyfyngedig o dorthau pob dydd yn golygu y gall y pobyddion hyn roi sylw llawn i’w proses. Mae cadw pethau’n fach, yn araf ac yn brydferth yn creu bara gyda blas a gwead gwych. Cafodd Bara Menyn ei ysbrydoli gan draddodiadau pobi Cymreig, a’i athroniaeth bwyd yw gweld ‘busnes bwyd lle nad elw yw’r nod ond yn hytrach gwe o bobl, planhigion ac anifeiliaid yn cwrdd, y mae angen ei esblygu’n gynaliadwy ac yn gydwybodol.’

3.15 - 4pm

CRANC CREADIGOL
Mandy Walters (Cardigan Bay Fish)

Mae’r arbenigwyr pysgota lleol, Mandy a Len Walters, wedi bod yn dal ac yn dosbarthu pysgod i Fae Ceredigion ers 15 mlynedd. Mae Mandy bellach yn hen ffefryn yn yr ŵyl ac mi fydd hi unwaith eto’n dangos ichi sut i baratoi cranc a sut i roi linguine cranc at ei gilydd yn gyflym.

Bydd gan Cardigan Bay Fish ddwy stondin eleni, gyda llond dwrn o ryseitiau a chynhyrchion newydd. Peidiwch â'u colli.

4.15 - 5pm

PORC WEDI’I GOGINIO’N ARAF
(Bloc – Ffwrn – Plât)
Dafydd Davies (Dewi James) a Cornell Uys (Castell Malgwyn)

Llynedd, cawsom set wych ar stêcs gan ddeuawd y cigoedd Dafydd Davies (o’r siop cigydd lleol, Dewi James) a Cornell Uys (Prif gogydd Castell Malgwyn / Hammet House). Eleni, bydd y bois yn troi eu sylw at goginio darnau mwy o faint o gig yn araf, gan ddangos i chi driniaeth o ddarn o borc bol lleol a’r gwahanol ryseitiau a thechnegau rhwbio y mae Cornell yn eu defnyddio. Byddant yn eich tywys o’r bloc, i’r ffwrn, i’r plât. Byddwn yn gwylio hefyd grynodeb ar yr amrywiaeth o opsiynau coginio’n araf y gall Dafydd eu hargymell. Crëwch argraff ar eich ffrindiau ac arbed ambell geiniog i chi’ch hun trwy gael toriad o gig fwy economaidd, a gwneud sioe ohono!