Timetable of Events

(subject to unavoidable change) .

Amserlen Ddigwyddiadau

(gallai hon newid am resymau na ellir eu hosgoi).

 

Mae digwyddiadau ar yr afon yn rhan fawr o’n Gŵyl, ac fe gewch chi olygfa wych o’r lleoliad, ochr yn ochr ag afon Teifi. 

 

River events are a big part of our Festival, and you’ll have a great view from the location, alongside the river Teifi.

 

 

Bydd ras Cychod Hir blynyddol yr Ŵyl am  11 o’r gloch, pan fydd clybiau lleol Aberteifi a Llandudoch yn cystadlu i fod yn Bencampwyr yr Ŵyl. Sefwch wrth ochr yr afon i’w cefnogi!

 

The annual Festival Long Boat race will be at 11, when local clubs from Cardigan and St Dogmaels will compete to be Festival Champions.  Be alongside the river to cheer them on!

 

 

Bydd yr RNLI yn rhoi arddangosiad eleni am 11.45. Gwyliwch wrth iddynt fynd trwy ymarfer achub, gan dynnu un o’u criw eu hunain o’r dŵr.

 

 

 This year the RNLI will be giving a demonstration at 11.45.  Watch as they go through a rescue drill , pulling one of their own crew from the water.

 

 

 

 

Unwaith eto, bydd y Gymdeithas Nofio Awyr Agored yn gorffen eu nofiad 10k o afon Teifi (o Aberteifi i Gilgerran ac yn ôl) wrth safle’r Ŵyl. Byddwch yno i’w cefnogi yn eu camau olaf.

 

The OSS expect to be arrriving aback at the

Festival around12.30-1, but this may well change

 

The Outdoor Swimming Society will again be ending their 10k Teifi swim (from Cardigan to Cilgerran and back) at the Festival site.  Be there to cheer them on in the final stages.

 

 

 

 

 Bydd dynion Cwryglau Cilgerran yn rhoi arddangosiad am 2 o’r gloch. Mae eu cychod o gynllun unigryw i afon Teifi ac yn wahanol i afonydd eraill yng Nghymru.

 

There will be a demonstration by the Cilgerran Coracle men at around 2pm.  Their boats are a design unique to the river Teifi and different from other rivers in Wales.