ARDDANGOSWYR 2023

 

Mae mentrau newydd yn ymuno â hen ffefrynnau’r ŵyl, sy’n dychwelyd unwaith eto i gynrychioli’r cynhyrchwyr bwyd a diod annibynnol gorau sydd gan Gymru i’w cynnig.
 
Bydd ein gwerthwyr bwyd stryd yn mynd â chi ar daith o gwmpas y byd, mae digon o ddewisiadau fegan a llysieuol gwych, danteithion moethus a blasus a diodydd o waith llaw i olchi’r cyfan i lawr. Rydym yn falch o gyflwyno mwy o fasnachwyr arobryn nag erioed o’r blaen.

BWYD Y BYD

BABITA'S SPICE DELI

Bwyd stryd India go iawn â ffrwydrad blas llysieuol 100%!

Gan ddefnyddio cynhwysion lleol a sbeisys wedi'u malu'n ffres

MR OLIVES

Gwledd Môr y Canoldir o olewydd, cnau, baclafa a Turkish Delight

ELE'S LITTLE KITCHEN

Blaswch ychydig o heulwen a threfnwch barti paella yn eich ceg gydag ystod eang o fwydydd Ele o dde Sbaen

FRESHLY MADE CREPES

Busnes teuluol newydd yn dosbarthu hoff lenwadau melys a sawrus, gan ddefnyddio cynhwysion ffres, lleol lle bynnag y bo modd

SIGNORE TWISTER

Tatws Cymreig/Eidaleg dirdroi– dewis o 11 blas -

a Hufen Iâ

CEGIN MAKUNA

Bwyd y byd wedi ei wneud a’i gyflwyno’n fendigiedig

BATAK TRADITIONAL SYRIAN FOOD

Bwydydd traddodiadol o Syria a Môr y Canoldir 

DINKY DONUTS

Toesenni bach, wedi’u hysgeintio gyda siwgr mân neu ddetholiad o sawsiau diferu. Te a choffi arbenigol

PASTA A MANO

Cludfwyd bwyd stryd yn gwerthu pasta ffres a baratowyd o flaen eich llygaid gyda chynhwysion lleol

SHAAR MIDDLE EASTERN FOOD

Bwyd Arabaidd o'r dwyrain canol

THE BAKER'S PIG

Fferm fynyddig draddodiadol yw The Baker's Pig wedi ei lleoli ym mhentre hanesydddol Brynamman Uchaf, 25 milltir i’r dwyrain o Gaerfyrddin ar ymylon Parc Bannau Brycheiniog sy’n cynhyrchu ystod o gigoeddwedi’uhalltisalami brag bendigedig gwobrwyedig

 

GWELLA LTD

Caiff ein cigoedd eu coginio a'u halltu mewn sypiau bach, gan ddefnyddio ein ryseitiau teuluol ein hunain a phrosesau unigryw. Defnyddiwn gynhwysion mwyaf ffres posib, ychwanegion halltu lleiaf posibl a sbeisys a blasau cryf o ansawdd

NWYDDAU POB A CHOFFI

MARIE CRESCI'S CHEESECAKES

Cacennau caws wedi'u gwneud â llaw mewn amryw o flasau wedi'u gwneud ar gyfer bwytai a'r cyhoedd

THE CHEESECAKE GUY

Pwdinau blasus sy’n tynnu dŵr o’ch dannedd gyda'r cynhwysion mwyaf ffres a gorau 

CARIAD CONFECTIONERY

Rydym yn gwerthu dewis eang o felysion- melysion cartref traddodiadol megis taffi a melysion cyflaith menyn, melysion retro, dewis a dethol, candi Americanaidd a Japaneaidd poblogaidd a sodas fel y peiriannau melysion Pez eiconig a Jolly Ranchers i enwi dim ond ychydig.

GILLY'S COFFEE

Yn dychwelyd, mae’r barista lleol Gilly, yn gweini diodydd poeth a danteithion melys o’i threlar wedi’i drawsnewid

GOOD & PROPER BROWNIES

Busnes llawn hwyl i'r teulu yn gwneud brownis hynod flasus wedi'u gwneud â llaw mewn amryw o flasau

FAT BOTTOM WELSH CAKES

Wedi’nlleoliymMancyfelin ac ynangerddol am Bice ar y Maen, defnyddiwngynhwysionlleolynunig

EMBURS DESSERT BAR

Siop yn darparu pwdinau blasus gan gynnwys sundaes hufen iâ, wafflau Gwlad Belg, crepes

 

THE FUDGE FOUNDRY

Cyfuniadau hufennog, galw am fwy, a hynod ddyfeisgar ar ffurf cyffug

PEMBROKESHIRE FUDGE

Cyffug Siocled Cartref wedi ei wneud yng ngorllewin Cymru

NUTS ABOUT CINNAMON

Cnau Almonau Sgleiniog Sinamon Hynod Flasus, Cnau cashew, Pecans, Cnau Collen, a Chnaudaear

JUST BAKES

Rydym yn pobi cacennau arbennig, cacennau cwpan, cynnyrch pobi hambwrdd, brownies a mwy, oll wedi eu paratoi’n ffres yn ôl archeb. P'un a ydych chi'n chwilio am gacen pen-blwydd, cacennau bach blasus neu gacennau hambwrdd

DOUGHNUTTERIE

Toesenni o bob math posib.

Wedi eu gwneud â llaw yn nwyrain Cymru

THE TEENY TINY PANCAKE CO

Rydyn ni'n gwneud crempogau, rhai bitw bach! Dyfeisiwyd ein crempogau yn yr Iseldiroedd, wedi'u perffeithio yng Nghymru!

BAKED BY JAZ

Tŷ coffi a becws. Llawer o opsiynau bwyd blasus

 

DOTTY DOUGHNUTS

Toesenni mawr ffres wedi eu llenwi gyda haenen hael 

Wedi eu gwneud yn Sir Gâr

CYFFEITHIAU A MÊL

PLEASANTLY PICKLED

Yn cynhyrchu amrywiaeth o siytni cartref o ansawdd uchel, jamiau, picls a sawsiau.

MORGAN'S BREW TEA LIMITED

Cyflenwr te arbenigol o de dail rhydd ac arllwysiadau cymysg ar gyfer yfed, coginio a blasu

LITTLE GRANDMA'S KITCHEN

Mae Richard a Jenny yn dod â chymaint o siytni cartref, ceuled, jam, jelïau a marmaledau fel bod angen 2 stondin!

LITTLE BLACK HEN

Finegr ffrwythau cartref, jamiau crefftwyr, siytni a cheuled, wedi'u coginio mewn cegin wledig

THE WELSH SAUCERY 

Mae pob saws wedi'i grefftio'n ofalus gydag amrywiaeth o ffrwythau, llysiau a sbeisys, gan sicrhau eich bod chi'n mwynhau'r blasau puraf heb unrhyw ychwanegion diangen.

CAWSDIGEDIG

CAWS CENARTH CHEESE

Efallai mai chwe chenhedlaeth o ddoethineb gwneud caws yw’r rheswm pam fod Caws Cenarth wedi ennill cymaint o wobrau

COTHI VALLEY

Mae gennym fuches fechan o eifr llaeth a moch ac yn rhedeg becws ar y fferm

 

BRYNGAER GOATS

Mae Bryngaer Goats yn fusnes gwneud caws gafr crefftus yn y bryniau ger Llanymddyfri, canolbarth Cymru

LLAETH DERI MILK

Llaeth ffres ac wyth gwahanol blas o ysgytlaeth

CAWS TEIFI CHEESE

Gwneuthurwyr caws gwobrwyedig o DdyffrynT eifi, Ceredigion, Cymru

IECHYD DA

AFAL Y GRAIG CIDER & PERRY

‘Seidr Gorauyn y Sioe’ am dair blynedd yn olynol ym Mhencampwriaethau Seidr Cymru

 

CELTIC SPIRIT

Y cwmni gwirodau hynaf yng Nghymru, yn cynnig amrywiaeth o wirodydd Cymreig gwobrwyedig

IN THE WELSH WIND

Yma ar arfordir gwyllt gorllewin Cymru, rydym yn distyllu gin gwobrwyedig a gwirodydd eraill ac yn arloesi gyda chwisgi gwirioneddol Gymreig. 

BLUESTONE BREWING

Mae Bluestone Brewing yn lleoliad bragdy a digwyddiadau ecogyfeillgar yng ngogledd Sir Benfro, Cymru

ZOO BREW

Wedi ein lleoli yn Rhydaman, rydym yn anelu at gymysgedd o gwrw arddull traddodiadol a modern. 

OLD MONTY CIDER

Mae Old Monty, Pencampwr Seidr Gwneuthurwr Cymru 2018, yn defnyddio dulliau traddodiadol a brag naturiol

STILL WILD

Mae Still Wild yn ddistyllfa micro wedi'i lleoli ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro, sy'n arbenigo mewn distyllu botaneg sy'n cael ei chwilota'n lleol. 

MANTLE BREWERY

Bragdy crefft o Aberteifi, yn ennill gwobrau’n rheolaidd

SPIRIT OF WALES

Rydym yn ddistyllfa grefftau yng Nghasnewydd, de Cymru, yn gartref i Steeltown Welsh Gins coffaol, Fodca Cymreig gwobrwyedig a Dragon’s Breath Rum cywrain Cymreig, fodca a 70% ABV Absinthe

 

CARDIGAN BREWING LTD

Ein cenhadaeth yw creu cwrw Cymreig gwych y gellir ei fwynhau gartref, o amrywiaeth o siopau gwych ar draws y wlad, neu mewn un o nifer o dafarndai a bariau.

BANERA BACH

Mae ein bar coctels symudol yn dod â'r coctels, cwrw crefft a gwinoedd gorau oll i chi i'ch lleoliad

Image Placeholder

BRONTE SHACK

DiodyddIâ Slush Puppy, PwnshRỳm Jamaican, Bara a Phobi Artisan

 

DA MHILE DISTILLERY

Rydym yn gwneud amrywiaeth o wirodydd sy'n cael eu hysbrydoli gan ein hamgylchedd a'n hethos amgylcheddol ac sy'n dyst i grefftwaith Cymreig sy'n rhoi ein hangerdd am ansawdd a blas wrth galon pob potel.

CWN DERI ESTATE

Mae Cwm Deri yn fwtîc gwindy wedi'i leoli yng ngorllewin Cymru gydag ystod eang o gynnyrch.

DEVIL'S BRIDGE RUM

Rỳm Pontarfynach gwobrwyedig. Ysbrydolwyd gan y chwedl Gymreig

CIG A BARBECIW

MADE AT MOITHAN

Dosbarthu cig oen o safon wedi’i fwydo â glaswellt o barciau cenedlaethol Sir Benfro 

TRAILHEAD FINE FOODS LTD

BYRBRYD PROTEIN UCHEL SY'N DEFNYDDIO CIG EIDION A CHIG CARW A GEIR YN GYFRIFOL

WILD AND RARE

Mochyn rhost croes baedd gwyllt, byrgyrs gorau posib o frid gwyllt a phrin... selsig porc, ffesant a chig carw, cig moch wedi'i halltu a'i fygu

CORFF, CELF A CHREFFT

THE NARBERTH SOAP CO

Sebon wedi'i grefftio â llaw. Caiff ein holl sebonau eu gwneud â llaw gennym ni yn Arberth gan ddefnyddio cynhwysion o ansawdd uchel. 

BEELIEF BOTANICS

Wedi ymrwymo i gefnogi ein heconomi wledig, sgiliau traddodiadol a system eco drwy ofal a dealltwriaeth y wenynen fêl

CEREDIGION CRAFTMAKERS

Cydweithfa o artistiaid, dylunwyr, gwneuthurwyr a chrefftwyr sy’n byw ac yng weithio yng Ngheredigion

BLUE TREE CRAFTS

Tecstilau a dodrefn meddal wedi'u gwneud â llaw, wedi'u crefftio gartref, wedi'u brodio â pheiriant

HELEN ELLIOTT ART

Rwy’n artist ac yn addysgwr wedi fy lleoli yng ngorllewin Cymrua’r Yorkshire Wolds, DU. 

SILVERSTAR JEWELLERY 

Wedi ei lleoli ger Tresaith,mae Silverstar Jewellery yn cynnig ystod hynod wych o Gemwaith Arian a Chemfeini

MILL RUNDLE POTTERY

Crochenwaith llestri caled domestig a wnaed gan Simon, crochenydd gyda dros 40 mlynedd o brofiad

THE SOAP SHACK

Rydyn ni'n gwneud sebonau wedi'u gwneud â llaw, canhwyllau a chwyr soi, bomiau bath, sgwrwyr, balmau a chynhyrchion i gŵn.

MRS BOW-JANGLES

Busnes teuluol bach, yn gwneud clymau ac eitemau eraill i ferched a bechgyn.

ELLIOTT SCHMID ART

Paentiadau celf-olew gwreiddiol o dirluniau a phortreadau Cymreig

FLAMINGO GEMS LTD

Rydym yn gwmni gemwaith bwtîc sy'n arbenigo mewn deco celfyddyd gain a hen gemwaith 

CARDIGAN KITCHENS AND TILES LTD

Busnes teuluol am 20 mlynedd. Mân-werthwyr cegin, teils, glud, lloriau. Gwasanaeth dylunio am ddim.

ELUSENNAU A CHYMUNED

FUN AT THE FLAIR

Clwb Celf a Chreffti Blant

Gweithdai creadigol Celf a Chrefft

  a Pheintio Wynebau gan Abi Giles.

RNLI

Stondin cod iarian i achubwyr bywydau ein moroedd

ST JOHN'S AMBULANCE

Darparu cymorth cyntaf yn ogystal â gwybodaeth iechyd a diogelwch

RSPB

Y Gymdeithas Frenhinoler Gwarchod Adar. Elusen cadwraeth natur fwyaf y DU

THE DOG'S TRUST

Yn rhoi mwy o wybodaeth am eu hymgyrch Noddi Ci

CALON CYMRU FOSTERING

Asiantaeth faethu arbenigol yw Calon Cymru gyda dros 25 mlynedd o brofiad. Mae ein tîm cynnes, cyfeillgar, medrus yn cynnal asesiadau ac yn cefnogi gofalwyr maeth ar draws de a gorllewin Cymru. 

TY HAFAN

Rydym yn darparu cysur, gofal a chymorth i blant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u hanwyliaid

ADVENTURE BEYOND

Rydym yn ganolfan gweithgareddau awyr agored teuluol ac sydd wedi’i lleoli yn harddwch Bae Ceredigion yng ngorllewin Cymru

NRW

STEFAN JAKUBOWSKI

Awdur Nofelau Comedi ar gyfer plant saith oed ac oedolion.